Κατασκευή Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Υλοποιήθηκε η κατασκευή της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας «Μητρώο Ελληνικού Σήματος» για την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αντικείμενο του έργου αποτελούσε η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου που θα περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων που τους απονέμεται το Ελληνικό Σήμα. Οι χρήστες – πολίτες μπορούν να ανατρέχουν στην πλατφόρμα και να ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν πιστοποιηθεί με το Ελληνικό Σήμα.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο  τηρείται στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπου καταχωρούνται ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονομή, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του σήματος. Η καταχώρηση των στοιχείων στο Μητρώο γίνεται ηλεκτρονικά απευθείας από πιστοποιημένους χρήστες, των πιστοποιημένων φορέων απονομής του σήματος για κάθε κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας.

Χαρακτηριστικά:

Design: Σχεδιασμός του διαδικτυακού τόπου που είναι διαθέσιμος στο κοινό μέσω του οποίου παρουσιάζονται όλα τα πιστοποιημένα προϊόντα – υπηρεσίες, οι νόμοι και οι κανονισμοί απονομής. Ο ιστότοπος είναι responsive ώστε να πραγματοποιείται πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή.

Back-end: Ανάπτυξη back-end όπου πραγματοποιείται η πλήρης διαχείριση της πλατφόρμας.

Καταχώρηση Στοιχείων: Ανάπτυξη εφαρμογής για την καταχώρηση meta-data των επιχειρήσεων (όπως Επωνυμία, ΑΦΜ, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η κτλ), meta-data των προϊόντων (Εμπορική Ονομασία, Κατηγορία Προϊόντος, Περιγραφή κτλ), φωτογραφίες (logo, ετικέτες) των προϊόντων καθώς και διάφορων άλλων στοιχείων, όπως η καταγραφή των ελέγχων(όπου απαιτείται επιτόπιος έλεγχος για την απονομή) στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη υποσυστήματος διαχείρισης Αρχείων: Ανάπτυξη υποσυστήματος για την διαχείριση αρχείων όπως η αίτηση, η απόφαση απονομής, η προσωρινή ανάκληση, και η διαγραφή.

Διαχείριση Χρηστών: Στο σύστημα διακρίνονται 4 ρόλοι χρηστών με διάφορα δικαιώματα ως προς το επίπεδο πρόσβασης: Διαχειριστές της εφαρμογής (στελέχη της ΓΓΕ), Χρήστες (στελέχη των φορέων που απονέμουν το Ελληνικό Σήμα π.χ Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), Χρήστες ΕΕΣ (στελέχη Επιτροπής Ελληνικού Σήματος), Χρήστες επιχειρήσεις που έχουν ή επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο.